27/08/2019

Per què es fan bombolles al terra quan plou?


Avui dia de tempestes a la meva ciutat, i veient bombolles de pluja al terra, he pensat que era un bon dia per intentar explicar aquest fenomen natural; el perquè de las bombolles a terra alguns dies de pluja, com avui.

De vegades, al ploure, es formen bombolles en els tolls i llacunes en xocar les gotes de pluja amb la superfície de l'aigua. Segons la tradició popular això vol dir que seguirà plovent o que tornarà a ploure després d'un interval. El fenomen s'explica de la següent manera: La pluja és un producte de la condensació del vapor d'aigua que es troba a l'atmosfera. Quan les gotes són prou grans, ja no poden sostenir-se en l'aire i cauen a terra atretes per la força de la gravetat. En el seu recorregut dissolen les partícules gasoses que van trobant, és a dir, partícules dels gasos que formen l'atmosfera terrestre (nitrogen, oxigen, argó, neó, etc), els quals queden incorporats a les gotes, per dir-ho així. En arribar les gotes de pluja a terra o a un bassal d'aigua, que estan per descomptat a una temperatura més elevada, aquelles s'escalfen i desprenen els gasos que havien dissolt. Això dóna lloc, pel que fa a l'aigua, a aquestes bombolles tan curioses que la gent del camp observen tan sovint. Com més gran és la diferència de temperatura entre les gotes i l'aigua del sòl, més bombolles es produeixen.


Aquest procés obeeix a la anomenada Llei de Le Châtelier, segons la qual la solubilitat dels gasos en líquids és inversament proporcional a la temperatura, és a dir, com més fred és un líquid més quantitat de gas bull. Si en ocasions es produeixen moltes bombolles significa que les gotes que cauen estan molt més fredes que l'aigua dels tolls, per la qual cosa és indici que prosseguirà el procés de condensació en alçada i, per tant, la producció de pluja.


Heus aquí el perquè del nostre refrany: "Aigua de bombolla, tot lo món s'adolla".